10 lat Polski w Unii Europejskiej – 10 lat Unii Europejskiej w Polsce
22.04.2014
Fotograficzna Majówka
10.05.2014

Majówka powoli przechodzi do historii, wszyscy wracamy do domów – myślimy, że to najlepszy moment na ogłoszenie obiecanego konkursu fotograficznego „#CanonwPlocku”.

Nagrody i gadżety, które otrzymaliśmy od naszych partnerów muszą znaleźć swoich nowych właścicieli 😉

konk1

Byliście na naszych otwartych warsztatach z Canon Polska i Fotoforma ? Na pewno zrobiliście zdjęcia naszym Modelkom. Wyślijcie je nam do 7 maja na adres : marcin.szadkowski@pgfplock.pl, podpisując je imieniem i nazwiskiem i dopiskiem „Konkurs #CanonwPlocku”. Jury konkursowe wybierze trzy najlepsze zdjęcia i na naszym spotkaniu majowym ( 9 maja) ogłosi zwycięskie osoby. Szczegóły w Regulaminie na dole strony. I tak po kolei :

1. miejsce – Bon podarunkowy o wartości 100 pln ,

2. miejsce – Bon podarunkowy o wartości 50 pln,

3. miejsce – Bon podarunkowy o wartości 50 pln.

Bony podarunkowe ufundowała Fabryka Piękna. Do końca maja można je wykorzystać w ich salonie na dowolne zabiegi.

Do każdego bonu podarunkowego dodamy gadżet od Canon Polska.

Warsztaty fotograficzne z firmą Canona

Warsztaty fotograficzne z firmą Canona

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna, z siedzibą w Płocku przy ul. Jaśminowej 5/12, 09-400 Płock, zwane dalej Organizatorem.

2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Jury w składzie : Arkadiusz Gmurczyk, Hubert Dajnowski, Marek Jeznach, Marcin Szadkowski, Maciej Olszewski.

3. Konkurs ma charakter zamknięty i przeznaczony jest tylko dla osób obecnych na spotkaniu warsztatowym z Canon Polska.

4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

5.  Osoby, które zgłaszają swój udział w konkursie, zwane są dalej “Uczestnikami”.

6. Warunkami wzięcia udziału w konkursie są :

– akceptacja powyższego Regulaminu,

– potwierdzona obecność na warsztatach Canon w Płocku,

– polubienie profilów facebookowych : PGF (https://www.facebook.com/plockagrupafotograficzna) oraz Fabryka Piękna (https://www.facebook.com/fabrykapieknaplock),

– przesłanie maksymalnie trzech zdjęć wykonanych w trakcie warsztatów naszym Modelkom, w formacie JPG i wymiarach maksymalnie 1600 px po dłuższym boku na adres : marcin.szadkowski@pgfplock.pl do godziny 20.00 dnia 7 maja 2014 roku. Zdjęcia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem a w tytule maila wpisać „Konkurs #CanonwPlocku”.

7. Przesłane prace zostaną umieszczone w albumie konkursowym na fanpage Płockiej Grupy Fotograficznej.

8. Spośród przesłanych prac Jury wybierze trzy zwycięskie zdjęcia. Decyzja Jury jest niezmienna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas majowego, otwartego spotkania fotograficznego – 9 maja o godzinie 18.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku. Obecność na ogłoszeniu wyników nie jest obowiązkowa. Odbiór nagród przewidziany jest w trakcie spotkania bądź w terminie późniejszym – do ustalenia.

10. Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przedstawionych publikacji oraz zaspokaja wszystkie potrzeby osób trzecich wyrażonych w niej. Oświadcza ponadto, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w środkach masowego przekazu .

11. Organizator nie rości sobie pełnych praw autorskich do przedstawionych prac. Rości je jedynie w celu publikacji i dodatkowych form promujących konkurs i działalność z nim związaną. Każdą zmianę praw autorskich przedstawionych prac należy bezzwłocznie zgłosić do Organizatora.

12.  Uczestnicy, będący autorem zwycięskich zdjęć wyrażają zgodę na wykorzystanie pracy do publikacji  materiałach Organizatora traktujących o konkursie.

13. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu i o wątpliwej jakości.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych, z dn. 29.08.2007r. Dz.U. nr 133, poz.833 z późniejszymi zmianami).

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu będą zamieszczane wcześniej przez Organizatora na pgfplock.pl.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

[Marcin Szadkowski]

Dodaj komentarz