Statut Stowarzyszenia PŁOCKA GRUPA FOTOGRAFICZNA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie PŁOCKA GRUPA FOTOGRAFICZNA zwane w dalszej części „PGF” lub STOWARZYSZENIE, stanowi związek osób fizycznych, które chcą działać na rzecz kraju, miasta i gminy, a także ich mieszkańców, a przede wszystkim popularyzować fotografię, filmowanie, grafikę komputerową i związane z nimi aktywności. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a w szczególności na terenie województwa mazowieckiego i miasta Płock.

§ 3

Stowarzyszenie pragnie współpracować z jednostkami organizacyjnymi administracji na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz miejskim, miastem Płock, z instytucjami pożytku publicznego ( NGO ) oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami.

§ 4

 1. PGF” może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia, na warunkach określonych w przepisach o Stowarzyszeniach.

 2. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji, o których mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zebranie Członków (WZC) zwykłą większością głosów biorących udział w Walnym Zebraniu.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Płock. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem miejscowym oraz po uzyskaniu zezwoleń miejscowych władz.

§ 6

PGF” używa swojego logo, składającego się ze znaku graficznego i nazwy.

§ 7

Stowarzyszenie posiada pieczęć, odznaki organizacyjne i honorowe. Jest uprawnione do ich używania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników na ogólnych zasadach. Nawiązywać z nimi stosunek pracy może Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu. 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest

 1. Promowanie Miasta Płocka i okolic w ramach działań statutowych Stowarzyszenia.

 2. Promowanie fotografowania, filmowania, grafiki komputerowej i związanych z nimi aktywności wśród obywateli.

 3. Edukacja społeczeństwa w zakresie prawa autorskiego oraz poszanowania cudzej własności intelektualnej.

 4. Pielęgnowanie zasad etyki zawodowej, kultury oraz krzewienie godnego zachowania wśród młodzieży oraz w środowiskach fotograficznych.

 5. Propagowanie wśród społeczeństwa bezpośrednich i pośrednich korzyści związanych z fotografowaniem, filmowaniem i grafiką komputerową.

 6. Integracja społeczna i zawodowa grup związanych z fotografowaniem i filmowaniem oraz grafiką komputerową i powiązanymi z nimi tematami.

 7. Popularyzacja wiedzy o fotografii, filmowaniu, grafice komputerowej oraz polepszanie umiejętności osób zajmujących się powyższymi dziedzinami zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz działających poza „PGF”.

 8. Szkolenie osób zainteresowanych fotografią, filmowaniem, grafiką komputerową oraz ich dalszym nauczaniem.

 9. Umożliwianie osobom związanym z fotografią, filmowaniem i grafiką komputerową wzajemnej wymiany informacji, wzajemnego przedstawiania nowych technik oraz wspólnego tworzenia.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie w swoich szeregach fachowców w dziedzinie fotografii, filmowania i grafiki komputerowej.

 2. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych, kulturalnych i oświatowych.

 3. Prowadzenie działalności informacyjnej przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i komunikowania się.

 4. Organizację, pomoc, współtworzenie przedsięwzięć dotyczących fotografowania, filmowania, grafiki komputerowej i ich nauczania.

 5. Organizację i prowadzenie bezpłatnych warsztatów i szkoleń w zakresie fotografii, grafiki komputerowej, filmowania.

 6. Organizację i prowadzenie płatnych warsztatów i szkoleń w zakresie fotografii, filmowania i grafiki komputerowej.

 7. Organizację imprez charytatywnych, kwest publicznych, loterii itp. (po uzyskaniu wymaganych zezwoleń).

 8. Organizację imprez masowych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym.

 9. Organizację konkursów w celu uhonorowania osób lub instytucji najskuteczniej wpływających na rozwój fotografii, filmowania i grafiki komputerowej w zakresie działalności stowarzyszenia i idei przez nie propagowanych.

 10. Wydawanie publikacji, widokówek, plakatów, kalendarzy i folderów.

 11. Nadawanie odznaczeń, statuetek, tytułów i godła promocyjnego.

 12. Organizowanie oraz wspieranie happeningów i pikiet służących zwiększaniu świadomości na temat fotografii, filmowania oraz grafiki komputerowej wśród obywateli.

 13. Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, warsztatów, odczytów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów, festiwali, występów i wystaw.

 14. Działalność popularyzacyjno – wydawnicza.

 15. Organizację szkoleń, warsztatów, obozów, pół-obozów, szkół letnich w zakresie fotografowania, filmowania, grafiki komputerowej i tematów powiązanych.

 16. Przygotowanie i realizacja projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

 17. Uczestniczenie i udział w przedsięwzięciach współfinansowanych przez organizacje UE i inne o podobnym charakterze.

 18. Prowadzenie portali i innych form internetowych środków przekazu, a zwłaszcza własnej strony internetowej i forum internetowego.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

 1. Członkostwo w „PGF” nabywa się po złożeniu deklaracji pisemnej oraz podjęciu uchwały przez Zarząd „PGF”.

 2. Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej ustala WZC w drodze Uchwały.

 3. Składka roczna może być opłacana jednorazowo lub w dwóch półrocznych ratach.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków sympatyków;
 3. Członków wspierających;
 4. Członków honorowych;

§ 13

 1. Członkiem Sympatykiem Stowarzyszenia może zostać osoba nie pozbawiona praw publicznych, która:

• Popiera działalność Stowarzyszenia akceptując cele statutowe Stowarzyszenia

• Jest osobą pełnoletnią albo jest powyżej 16 roku życia i ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba poniżej 16 roku życia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, popierająca i akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może być osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

 4. Członkowie sympatycy, zwyczajni i wspierający przyjmowani są w drodze uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu osobiście podpisanej deklaracji.

 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 14

Członek sympatyk ma prawo do:

 1. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie „PGF”.

 2. Uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

 3. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia „PGF”.

 4. Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia „PGF”.

§ 15

Członek sympatyk obowiązany jest do:

 1. Uiszczenia opłaty wpisowej i regularnego opłacania składek członkowskich.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia „PGF”.

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Udziału w zebraniach, wykładach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie „PGF”, działalności Stowarzyszenia „PGF”;

 2. Korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia „PGF”;

 3. Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia „PGF”;

 4. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

 5. Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia „PGF”.

§ 17

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia „PGF”;

 2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia „PGF”;

 3. Uiszczenia opłaty wpisowej i regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 18

 1. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa wynikające z paragrafu 16;

 2. Członkowie sympatycy, wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych organach „PGF”;

 3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „PGF”;

 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich;

 5. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 19

  Członkostwo Stowarzyszenia „PGF” ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy. Skreślenie następuje uchwałą Zarządu. Członkowi przysługuje możliwość odwołania się do Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o skreśleniu z listy członków. Uchwała Zarządu po negatywnym rozpatrzeniu wniosku jest ostateczna;

 4. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

 5. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE „PGF

§ 20

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;

§ 21

 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres pięciu lat. Członkowie Zarządu ustępują z chwilą wyboru nowych członków Zarządu, niezależnie od upływu pięcioletniego okresu na jaki zostali wybrani. W wypadku, gdy członek Zarządu zrezygnuje, bądź nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn pełnić swoich funkcji, Walne Zebranie Członków będzie zwołane w celu wyboru nowego członka, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego rezygnacji lub od daty, od której z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków. Uchwała o wyborze członków Zarządu zapada większością 2/3 głosów obecnych.

 2. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów obecnych. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 3. Uchwały władz, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 4. Funkcji we władzach Stowarzyszenia nie można ze sobą łączyć.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające, do wysokości 1/3 składu obowiązującego w wyborach.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

  1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym

  2. sympatycy, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym;

 3. miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 4. Walne Zebranie Członków może odbyć się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W drugim terminie, po upływie 2 tygodni od pierwszego Walnego Zebrania Członków, Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę członków.

§ 24

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący i sekretarz obrad.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy;

  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

  3. na umotywowane żądanie co najmniej 30% członków.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

 2. Uchwalenie zmian w statucie;

 3. Wybór i/lub odwołanie Zarządu Stowarzyszenia;

 4. Wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;

 5. Tworzenie Regulaminów Stowarzyszenia;

 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;

 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

 9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

 11. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz;

 12. Udzielenie, na wniosek komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 13. Proponowanie wysokości rocznych składek.

ZARZĄD

§ 26

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed WZC, w szczególności:

 1. Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem,

 2. Ustala porządek obrad Walnego Zebrania Członków,

 3. Przygotowuje projekty uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków, w tym w sprawie kierunków działalności, rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,

 4. Powołuje grupy robocze o charakterze wewnętrznym, jeśli jest to konieczne oraz nadzoruje i koordynuje pracę grup roboczych,

 5. Powołuje i odwołuje kierowników programów (koordynatorów) lub grup roboczych,

 6. Przygotowuje projekt budżetu do zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków,

 7. Wyznacza przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji,

 8. Decyduje o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia,

 9. realizuje cele Stowarzyszenia,

 10. wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków,

 11. określa szczegółowe kierunki działania,

 12. ustala budżet i preliminarze,

 13. sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,

 14. podejmuje decyzje w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 15. zwołuje Walne Zebranie Członków,

 16. organizuje i prowadzi działalność gospodarczą,

 17. prowadzi dokumentację członkowską,

 18. wnioskuje o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 19. składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 20. zatrudnia pracowników Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków zarządu.

 2. Zasady działania Zarządu ustala regulamin, ustalony przez WZC.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 4. Zarząd działa nieodpłatnie.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy(ów), sekretarza oraz członka.

§ 29

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

 3. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu. Zwołanie Walnego Zebrania Członków następuje w trybie i terminie ustalonym przez statut Stowarzyszenia;

 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia;

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:  

 1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie;

 2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

 3. Dotacje;

 4. Darowizny, zapisy i spadki;

 5. Wpływy z działalności statutowej;

 6. Współfinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej, funduszy celowych państw współpracujących z UE.

 7. Prowadzenie działalności gospodarczej oraz gromadzenie środków finansowych i rzeczowych, dotacji, grantów i darów od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych w celu realizacji działalności statutowej.

§ 33

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe, po uwzględnieniu bieżących potrzeb, winny być niezwłocznie przekazywane na to konto.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki oraz wpisowe, wg zasad określonych przez WZC, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

§ 35

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów ( 2/3 ), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad WZC.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 36

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 37

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia odbytego w dniu 04.01.2013 roku.    

Płock dnia 14.02.2013 roku

Przyda Ci się również nasz: